Integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

QLS quality solutions AB (org.nr 556609-7399) är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via:

QLS quality solutions AB
Slakthusgatan 6, 415 02, Göteborg
Tel: +46 (31) 320 45 82
Email: [email protected]

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert, beställer produkter eller tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår supportavdelning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• Namn, befattning, titel och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress.

•  ansökningshandlingar som exempelvis CV och personligt brev.

•  leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation.

•  annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår supportavdelning.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 
• Vår hemsida, t.ex. när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via våra kontaktformulär.

• när du kontaktar oss via e-post eller telefon.

• genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra kunder.

• från tredje parter i form av olika adressleverantörer.

• Via diverse aktiviteter som exempelvis mässor och events.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

  • Behandla dina beställningar och returer
  • Rekrytering och anställning

Fullgörande av avtal

  • Utskick av generell information
  • Utskick av inbjudningar till event och utbildningar
  • Utskick av offerter
  • Besvara frågor via e-post

Intresseavvägning

  • Utskick av nyhetsbrev

Samtycke

Särskilt samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

Överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till QLS quality solutions AB. Dessa parter tillhandahåller bland annat e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar aldrig ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på QLS quality solutions AB arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som anges i gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

• Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med oss.

• Kommunikation: Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

• Jobbsökande: Vi sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV och personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.

• Rättslig skyldighet: Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Vad har du för rättigheter?

• Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

• Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

• I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

• Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

• Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

• Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Cookies

Vår hemsida använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av vår webbplats.

Bilder på hemsidan och sociala medier

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på webbsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Vi kan komma att publicera bilder på vår webbsida:
http://www.qls.se
eller på företagets sidor på sociala medier:
https://www.linkedin.com/company/qls-quality-solutions-ab/